História obce Hajná Nová Ves:         

Do tejto obce uprostred zvlnenej nížiny stredného Ponitria vedú cesty z viacerých  strán. Hajná Nová Ves pozostávala z dvoch samostatných stredovekých osád. Prvá hodnoverná písomná zmienka o osade Szeptenc pochádza z roku 1358 a v roku 1381 máme v susedstve doloženú dedinu Ujfalu (Nová Ves). V neskoršom stredoveku sa osady zlúčili. Osada Šeptice bola vtedy majetkom rodiny Branč –Lipovníckych. Z potomkov tejto rodiny sa postupne vytvorila samostatná vetva rodu šľachticov zo Šeptiniec a Novej Vsi – Ujfalušiovcov (Novoveských) s predikátom de Szeptencujfalu. Menšie majetkové podiely v Novej Vsi v stredoveku vlastnili aj spríbuznené rodiny Rajčániovcov a Dóczyovcov, potom Ghéczyovcov, Ujfalušiovcov z Diviackej Novej Vsi a Kálnajovcov. Neskoršími vlastníkmi boli Zerdahelyiovci, Ocskayovci a Steigerovci. Poslednou vlastníčkou bola barónka Steiger-Zamojská. V minulosti sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Po roku 1918 pracovali na Steigerovskom veľkostatku. Dominantou obce je renesančný poschodový kaštieľ, ktorý je však v dezolátnom stave. Okolo kaštieľa sa rozprestiera jedinečný anglický park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny. V obci zomrel v roku 1735 Samuel Palumbini, evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a autor slovenskej barokovej poézie.